Ο λογαριασμός θα έχει χαρακτήρα αυστηρά καλλιτεχνικοπολιτικό, ζύμωσης και θα ναι γενικά ανοιχτός. Δημιουργείται στη λογική του blog χωρίς να ταυτίζονται οι λειτουργείες τους. Θα συμβάλλει στην προώθηση μέρους της δουλειάς μου αλλά και στην προπαγάνδιση δραστηριοτήτων (μου) που αφορούν την προώθηση της επαναστατικής κουλτούρας. Ετοιμαστείτε για προβολές και βιβλίο