και στην επόμενη Μπαρμπούς!

http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=65&dc=17&db=1&da=1919